Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie

[Rozstrzygnięte] – Zapytanie ofertowe nr 02/2018 na zakup wycinarki laserowej

[Rozstrzygnięte] – Zapytanie ofertowe nr 02/2018 na zakup wycinarki laserowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia w celu realizacji projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R).

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018

Numer ogłoszenia

1138759

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 2). Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub wysłać listownie lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy dostarczyć ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 2 dni od przesłania oferty drogą mailową.
2. Do Formularza ofertowego należy załączyć szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczną maszyny oraz dokument potwierdzający innowacyjność wycinarki i dokumenty potwierdzające od Zleceniodawców.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w PLN i EUR, podając odpowiednio ceny netto i brutto. Oferty złożone w EUR zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia upływu terminu składania ofert. Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oferent/Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pytanie kierując na adres e-mail: mirek.lachacz2014@gmail.com.
6. Informacja zostanie udzielona niezwłocznie chyba, że pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
7. Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Miejsce złożenia oferty: Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 a, adres e-mail: mirek.lachacz2014@gmail.com.
9.Termin składania ofert: do dnia 22.10.2018 r. do godziny 23:59. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mirek.lachacz2014@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Łachacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 503 130 692

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Gutkowo 81a

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia w celu realizacji projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R).

Przedmiot zamówienia

Wycinarka laserowa wyposażona w głowicę do precyzyjnego cięcia powinna posiadać następujące parametry:
• Rezonator o mocy min. 4kW z możliwością wymiany modułów mocy
• Napędy typu serwomotor lub napędy liniowe
• Minimalna prędkość przejazdów 150 m/min w osi X oraz 150 m/min w osi Y. Przyspieszenie w osiach X i Y min. 1.5 G
• Pole robocze maszyny o wymiarach min. 3000×1500 mm
• Dwa wymienne stoły załadunkowe z napędem automatycznym z systemem bezpieczeństwa typu bariery świetlne
• Kolorowy ekran dotykowy (z możliwością dostosowania dla osoby niepełnosprawnej)
• Szyby ochronne zgodne z normami
• Wielowarstwowy światłowód
• System odciągu spalin sterowany automatycznie
• Stabilizator napięcia
• Automatyczny system sterowania mocą lasera
• Automatyczny system kontroli gazów
• Głowica tnąca z funkcjami:
automatyczne ogniskowanie
automatyczny system kalibracji optycznej
automatyczna regulacja średnicy wiązki
automatyczna regulacja wysokości
system antykolizyjny
czujnik monitorujący przebicie
czujnik monitorujący odbicie wiązki
czujnik monitorujący temperaturę elementów optyki
czujnik ciśnienia gazów w głowicy
system chłodzenia dyszy
system informujący o stanie zanieczyszczenia elementów głowicy
system pozwalający na wymianę elementów optyki na miejscu
• Oprogramowanie maszyny pozwalające na diagnostykę w czasie rzeczywistym
• Oprogramowanie dołączone do maszyny zawierające tabele z optymalnymi parametrami cięcia
• Oprogramowanie dołączone do maszyny przechowujące bibliotekę ikon oraz umożliwiające przeprowadzenie nestingu
• Oprogramowanie zainstalowane na maszynie w języku polskim
• Oprogramowanie dołączone do maszyny w języku polskim
• Certyfikat CE + deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
• zakres obrabianych materiałów:
Cięcie blach miedzianych, blach z mosiądzu, blach ze stali węglowej, nierdzewnej, aluminiowe, wycinanie małych elementów z dużą precyzją i jakością.
 gwarancja minimum 2 lata bez limitu godzin. Producent rezonatora posiada serwis w Polsce

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oferent/Wykonawca zapewnia dostawę, rozładunek na stanowisko docelowe, instalację oraz pierwsze uruchomienie wycinarki laserowej w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego. Zapewnia również instruktaż obsługi maszyny dla operatorów i programistów, instrukcję obsługi w wersji papierowej oraz w plikach elektronicznych w języku polskim.

Maszyna powinna spełniać najwyższe możliwe normy energooszczędności. Ofertowane urządzenie na dzień składania oferty powinno spełniać warunek: typ/model urządzenia jest oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata – należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.
Wykluczeniu podlegać będą oferty niespełniające warunków technicznych określonych w zapytaniu. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez Oferenta/Wykonawcę uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do dnia 31.01.2019 r. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków działu w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków działu w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków działu w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2.

Dodatkowe warunki

Ponadto, Wykonawca powinien spełnić niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, co najmniej 3 zamówienia, obejmujące dostawę i instalację wraz z uruchomieniem wycinarki laserowej, o wartości nie niższej niż
1 000 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion PLN) każda.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołącza do oferty dokumenty potwierdzające fakt wykonania takiej dostawy (np. list referencyjny, kopię protokołu zdawczo – odbiorczego, umowę, fakturę) określające w sposób jednoznaczny następujące elementy:
a) podmiot na rzecz którego wykonano dostawę,
b) datę zakończenia dostawy,
c) zakres dostawy,
d) kwotę dostawy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) zaistnieje siła wyższa,
c) zostaną wydane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą zalecenia lub wytyczne, których wykonanie będzie możliwe jedynie po dokonaniu zmian w niniejszej umowie,
d) zmieni się projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy,
e) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy,
f) będzie ona prowadziła do usprawnienia współpracy stron i wykonanie umowy bądź zwiększenia efektywności lub jakości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminu wykonania umowy,
b) sposobu płatności wynagrodzenia, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach,
c) zasad dokumentowania rozliczeń,
d) elementów przedmiotu zamówienia nie mających istotnego wpływu na jego wartość,
e) oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych w umowie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.Zamawiający przewiduje, że w umowach podpisanych w wyniku niniejszego Zapytania ofertowego będą zastosowane następujące kary umowne:
a) W przypadku naruszenia przez Wykonawców terminu realizacji wskazanego w umowach, Zamawiający ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od pierwszego dnia po dniu umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy.
b) W przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów płatności, wskazanych w umowach, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,02%. całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od pierwszego dnia po dniu upłynięcia terminu płatności wynikającego umowy.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN 60% 60
b) termin realizacji zamówienia 30% 30
c) okres gwarancji 10% 10

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
An = ——————————- x100x60%
Cr
C min – cena najniższa spośród złożonych ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium termin realizacji zamówienia będą przyznawane wg następującej formuły:
0 pkt. – za realizację w terminie 12 tyg.
10 pkt. – za skrócony termin dostawy do 10 tyg.
20 pkt. – za skrócony termin dostawy do 9 tyg.
30 pkt. – za skrócony termin dostawy do 8 tyg. i krócej

c) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach, dłuższej niż wymagane 24 miesiące, będą przyznawane wg następującej formuły:

Gr
Gn = ——————————- x100x10%
Gmax
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach
Gr – Okres gwarancji rozpatrywanej
Gn – ilość punktów przyznana ofercie
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i przyznaje się za niego 0 punktów.
Punktowane są oferty proponujący okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będą odrzucone.
1) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.
2) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę oraz wyższe parametry techniczne.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez
IZ PO
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY TEMIROL MIROSŁAW ŁACHACZ

Adres

11-041 Gutkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

503130692

NIP

7392141353

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0004/18-00

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie