Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie

Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 20.09.2018

Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 20.09.2018

Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia w celu realizacji projektu „ Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachocz” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R).
Zamawiający: Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz Gutkowo 81a, 11-041 Olsztyn informuje, iż Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu ofertowym jest firma DEVICE s.r.o , Ostrava.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający:

Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz Gutkowo 81a, 11-041 Olsztyn informuje, iż Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu ofertowym jest firma DEVICE s.r.o , Ostrava.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu ofertowym.

Treść dokumentu

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie