Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
Wycinanie laserem

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI w ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje ogólne informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów i Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo Państwa danych, dlatego odwiedziny na naszej stronie internetowej czy sklepie internetowym nie wymagają podawania swoich danych osobowych.

Jednakże zastrzegamy sobie możliwość proszenia Państwa o podanie określonych informacji, z których część może być uważana za dane osobowe. Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Podstawą wszelkich praw podmiotów, danych i zasad ich przetwarzania jest:

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) (obowiązująca od 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.U.UE.L
  Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi))

Administrator danych: Mirosław Łachacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz, Gutkowo 81a, 11-041 Jonkowo (zwanym dalej „Administratorem”).

II. ZAKRES, CEL POZYSKIWANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wspomnianych powyżej sytuacjach, pozyskiwaniu będą podlegać dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail, dane dot. zamówień, zleceń, reklamacji oraz dane zebrane poprzez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Każdorazowo określany i przetwarzany będzie tylko niezbędny zakres danych. Jeśli nie będą chcieli Państwo podać danych poprzez formularz internetowy, zawsze istnieje możliwość kontaktu osobistego lub telefonicznego w naszej firmie.

Administrator ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów:

 1. zapewnienia najwyższej atrakcyjności treści prezentowanych na stronie internetowej,
 2. badań i analizy rynku, klientów, produktów i usług,
 3. świadczenia usług za pośrednictwem strony,
 4. obsługi zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej,
 5. prowadzenia dokumentacji wewnętrznej,
 6. działań marketingowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę,
 7. organizacji działań promocyjnych,
 8. rekrutacji
 9. prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

Administrator zobowiązuje się unikać gromadzenia danych osobowych, które wykraczają
poza zakres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji podjętych działać, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.


III. PRAWA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

Klientom oraz Użytkownikom przysługuje prawo do:

 1. Prawo dostępu do danych, tj. prawo do otrzymania od ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane.
 2. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 3. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Państwa danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 5. Prawo do przenoszenia danych, tj. mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały nam dostarczona jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Państwa sprzeciwu, zobligowani będziemy do zaprzestania przetwarzania danych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie będą mieć pierwszeństwo nad Państwa sprzeciwem lub pozwalają na obronę naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczyć będzie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego
  na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, można przesłać mailowo na adres:
rodo@zphutemirol.pl lub pisemnie na adres ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz, Gutkowo 81a, 11-041 Jonkowo.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Udostępnianie danych osobowych możliwe jest za Państwa zgodą. W zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom wskazanym niniejszych w zgodach.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W wyniku konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa, rozszerzenia oferty ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce. O wszelkich zmianach ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz, poinformuje Państwa za pośrednictwem naszej witryny internetowej : www.temirol.pl.

VI. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla niniejszej Polityki prywatności jest prawo RP.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie